الگوهای فضایی در مدرسه

الگوهای فضایی در مدرسه

در این گزارش، الگوهای منطقه‌ای مختلف به ازای هر دانش‌آموز ارائه شده که توسط هیئت متخصص تهیه شده است، این الگو بر حسب مساحت طبقه ناخالص، تجزیه و تحلیل دقیق مناطق آموزشی – تعداد و اندازه اتاق‌ها، مناطق عملیاتی مورد نیاز در یک مدرسه و یک طبقه کلی بیان شده است. عاملی برای بازتاب مناطقی که به طور مستقیم اندازه گیری نشده‌اند (ضخامت دیوار، حرکت دوری و غیره). تجزیه و تحلیل دقیق به‌عنوان یک دستورالعمل برای توسعه الگوهای منطقه به ازای هر دانش آموز طراحی شده است.

هزینه‌ی فضا به‌ازای هر دانش‌آموز

هزینه هر منطقه شناسایی شده منعکس کننده هزینه‌های ساخت و ساز و هزینه‌های دیگر از جمله هزینه‌های معماری و پرداخت‌ها، سایر هزینه‌های حرفه‌ای، هزینه‌های کاربردی و مبلمان و تجهیزات است. هیئت‌های مدرسه دیدگاه‌های بسیار متفاوتی با توجه به توزیع خاص هزینه‌ها در هزینه کلی در هر منطقه پیشنهادی دارند. دو مجموعه از متغیرهای توصیه شده – مساحت به ازای هر دانش آموز و هزینه در هر منطقه، منجر به یک سطح کلی از هزینه‌های تایید شده برای ساخت مدارس عالی در سراسر استان می‌شود. مجدداً، هیئت مدیره مدارس باید در صورت تمایل، عرض جغرافیایی برای ساختن مساحت بیشتر یا کمتر برای هر دانش آموز با هزینه کمتر یا بیشتر در هر منطقه داشته باشند. با این حال، هیئت‌های مدرسه نباید از سطح کلی هزینه‌های مصوب بر اساس این دو متغیر تجاوز کنند.

لازم به ذکر است که اصطلاحات «مساحت به ازای هر دانش‌آموز» و «مساحت طبقه ناخالص» هر دو عبارت‌هایی هستند که در این گزارش استفاده می‌شوند. مساحت هر دانش آموز به سادگی مساحت طبقه ناخالص تقسیم بر سطح ثبت‌نام است. هزینه‌های تأیید شده می‌تواند بر اساس سطح ناخالص طبقه یا مساحت مورد نیاز برای هر دانش‌آموز باشد.

ظرفیت مدرسه

ظرفیت مدرسه می‌تواند در نتیجه توزیع دانش‌آموز در مدرسه، برنامه‌های تخصصی در مدرسه و بارگیری کلاس متفاوت باشد.

الگوهای مدارس ابتدایی و متوسطه
گروه متخصص به طور جداگانه الگوهای مدارس ابتدایی و متوسطه را توسعه داده است
الگوی مدرسه ابتدایی برای استفاده مدارسی با 200 دانش آموز یا بیشتر و الگوی متوسطه برای استفاده مدارسی با 300 دانش آموز یا بیشتر طراحی شده است. مدارس ابتدایی و متوسطه با کمتر از 200 دانش آموز و 300 دانش آموز به ترتیب باید توسط وزارتخانه به صورت فردی با استفاده از الگوهای مدارس ابتدایی و متوسطه به عنوان راهنما مورد بررسی قرار گیرند.
الگوی مدرسه ابتدایی می‌تواند توسط یک هیئت برای تعیین تعداد و نوع مناطق آموزشی که باید در یک مدرسه جدید گنجانده شود و اندازه مناطق عملیاتی و گردشی مورد نیاز در مدرسه پیشنهادی استفاده می‌شود. الگوی مدرسه ابتدایی ممکن است برای راهنمایی مشاوران و معماران در مورد مساحت ناخالص طبقاتی که قرار است ساخته شود و نسبت مساحتی که باید برای مناطق آموزشی، عملیاتی و کلی مورد نیاز اختصاص داده شود، استفاده شود. وزارتخانه می‌تواند از برگه برنامه ابتدایی برای بررسی درخواست هیئت‌مدیره مدارس برای ساخت مدارس ابتدایی جدید و نسبت فضای اختصاص‌داده‌شده برای هر کاربری پیش‌بینی‌شده استفاده و حداکثر مساحت ناخالص را برای اهداف تأمین مالی تأیید کند.
الگوی مدرسه متوسطه می‌تواند توسط یک هیئت برای تعیین تعداد و نوع حوزه‌های آموزشی تخصصی که باید در مدرسه جدید گنجانده و اندازه مناطق عملیاتی و گردشی مورد نیاز در مدرسه پیشنهادیT مورد استفاده قرار گیرد. الگوی مدرسه متوسطه ممکن است برای راهنمایی مشاوران و معماران در مورد مساحت ناخالص طبقه‌ای که باید ساخته شود و نسبت مساحتی که باید برای مناطق آموزشی، عملیاتی و کلی مورد نیاز اختصاص داده شود، استفاده شود.
وزارتخانه می‌تواند از الگوی مدرسه متوسطه برای بررسی درخواست هیئت‌مدیره مدارس برای ساخت مدارس متوسطه جدید و نسبت فضای اختصاص‌داده‌شده برای هر کاربری پیش‌بینی‌شده استفاده کند و حداکثر مساحت ناخالص را برای اهداف تأمین مالی تأیید کند.
در مورد مدارس ابتدایی و متوسطه ترکیبی از الگوهای مدارس ابتدایی و متوسطه بر اساس مفروضاتی که در بخش بعدی این گزارش توضیح داده شده است برای مدارسی از 500 تا 1000 مکان دانش آموزی ادغام شده است.

الگوی مهد و مدرسه

الگوی مهدکودک تا کلاس دوازدهم می‌تواند توسط یک هیئت برای تعیین تعداد و نوع فضاهای آموزشی ابتدایی و متوسطه قرار گیرد. تعداد مناطق آموزشی مشترک برای خدمت به تمام پایه‌ها، اندازه عملیات و گردش مورد نیاز مورد استفاده قرار گیرد. مناطقی در یک مهدکودک پیشنهادی تا کلاس دوازدهم. الگوی مدرسه مهدکودک تا کلاس دوازدهم ممکن است برای راهنمایی مشاوران و معماران در مورد مساحت ناخالص طبقه ای که باید ساخته شود، و نسبت مساحتی که باید برای آموزش، عملیات و مناطق مورد نیاز اختصاص داده شود، استفاده شود. وزارتخانه می‌تواند از الگوی مهدکودک تا کلاس دوازدهم برای بررسی درخواست هیئت‌مدیره مدارس برای ساخت مدارس متوسطه جدید و نسبت فضای اختصاص داده شده برای هر کاربری پیش‌بینی‌شده استفاده کند.

فضاهای مدرسه و خدمات

این موارد معمولاً شامل درجه‌بندی نهایی، پر کردن حفره ها و صاف کردن زمین، محوطه‌سازی، پارکینگ و حاشیه‌ها، مناطق بازی سخت و نرم و خدمات در محل می‌شود. هزینه‌های خرید زمین، ارائه خدمات به محیط و آماده‌سازی فضایی برای ساخت مدرسه در هزینه هر منطقه لحاظ نمی‌شود. این هزینه‌ها به‌عنوان هزینه‌های توسعه آموزش واجد شرایط هستند. هیئت‌های مدرسه‌ای که نمی‌توانند این هزینه‌ها را بر اساس آئین‌نامه هزینه‌های توسعه آموزش و پرورش جبران کنند، ممکن است در این زمینه به کمک مالی نیاز داشته باشند.

الگوی مدرسه ابتدایی – مساحت هر دانش آموز / مساحت طبقه ناخالص

بررسی امکانات موجود
برای تعیین سطح معیار به ازای هر دانش آموز برای مدارس ابتدایی، گروه کارشناسی داده‌های مدارس ساخته شده بین سال‌های 2004 و 2008 را بررسی کرد. یک نظرسنجی برای جمع آوری داده های اساسی در مورد مساحت طبقه ناخالص و ثبت‌نام، از جمله اطلاعات دقیق در مورد همه اتاق‌های ابتدایی ایجاد شد. مدارس نظرسنجی‌ها شامل محدوده کلاس ارائه شده، ثبت‌نام مدرسه و تعداد و نوع اتاق‌های ساخته شده بود.
گروه متخصص، طبقه‌بندی هر نوع اتاق را بررسی کرد و عناصر مرتبط با هر اتاق یا فضا را تعریف کرد. به‌طوری‌که داده‌های نظرسنجی را می‌توان به شیوه‌ای سازگار تجزیه و تحلیل کرد.

حوزه‌های آموزشی – کلاس‌های درس و مناطق آموزشی

مناطق عملیاتی – سیستم ساختمان اداری فضاهای کارکنان
مساحت کل – فضایی که مستقیماً در مدارس اندازه گیری نمی‌شود مانند راهروها، راهروها و ضخامت دیوارها
اساختار پایه پیشنهادی برای مدارس ابتدایی
الگوی مدرسه ابتدایی با این فرض ایجاد شد که مدارس برای خدمت به دانش‌آموزان از مهدکودک خردسال (JK) تا کلاس 8 ساخته می‌شوند. این الگو همچنین فرض می‌کند که JK و مهدکودک ارشد (SK) برنامه‌های تمام وقت هستند. در حالی که هیأت‌ها مدارسی را با ساختارهای کلاسی مختلف اداره می‌کنند، هیئت کارشناسی معتقد است که ایجاد یک استاندارد واحد برای ساختار کلاس، مؤثرترین راه برای توسعه یک الگوی مدرسه ابتدایی است. در نتیجه ساختار JK تا درجه 8 انتخاب شد. این الگو به همان اندازه برای مدرسه JK تا کلاس 6 یا مدرسه کلاس 4 تا 8 قابل استفاده است، با این که منطقه کلی تابعی از ثبت نام است، نه ساختار نمره.

توسعه اجزای قالب ابتدایی

داده‌های نظرسنجی مدرسه ابتدایی، هیئت متخصص را قادر می‌سازد تا استانداردهای فضایی را برای هر نوع اتاق در مدرسه ایجاد کند. هر نوع اتاق خاص برای گنجاندن در الگو بررسی شد. این الگو فرض می‌کند که تمام انواع اتاق‌های خاص برای مناطق آموزشی و مناطق عملیاتی فهرست شده باید در چهارچوب مشخصی گنجانده شود.

سخن آخر

در این مقاله به بررسی اهمیت فضای آموزشی برای دانش‌آموزان پرداختیم. آیا شما تجربه‌ای از کمبود فضای آموزشی و نقش آن در ایجاد مشکلات درسی و تربیتی دارید؟ خوشحال می‌شویم نظرات خود را در این باره با ما درمیان بگذارید.

نوشته های مرتبط
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *